სამართლებრივი დავები და გადაწყვეტილებები

შპს „კავკასუს ონლაინის“ („ადმინისტრატორი“) მიერ დამტკიცებული .GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების პოლიტიკის („დავების მოგვარების პოლიტიკა”) შესაბამისად დავების მოსაგვარებლად ადმინისტრაციულ წარმოებაზე ვრცელდება .GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების წესები და ასევე ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (World Intellectual Property Organization -WIPO) .GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების პოლიტიკის დამატებითი წესები („დამატებითი წესები“), როგორც გამოქვეყნებულია ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრის მიერ („WIPO-ს ცენტრი“) ვებ-გვერდზე. დამატებით წესებსა და .GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების წესებს შორის წინააღმდეგობის არსებობის შემთხვევაში, ამ უკანასკნელს ენიჭება უპირატესი ძალა.

საქმე #DGE2022-0001

ადმინისტრაციული წარმოება დომენური სახელის ikea.ge შესახებ

გადაწყვეტილება-ikea.ge

საქმე #DGE2021-0005

ადმინისტრაციული წარმოება დომენური სახელის aliexpress.ge შესახებ

გადაწყვეტილება-aliexpress.ge

საქმე #DGE2021-0003

ადმინისტრაციული წარმოება დომენური სახელების afflelou.com.ge, afflelou.ge, alainafflelou.com.ge და alainafflelou.ge შესახებ

გადაწყვეტილება - afflelou.com.ge, afflelou.ge, alainafflelou.com.ge და alainafflelou.ge

საქმე # DGE2020-0001

ადმინისტრაციული წარმოება დომენური სახელის carrefour.ge შესახებ

გადაწყვეტილება - carrefour.ge

საქმე #DGE2018-0001

ადმინისტრაციული წარმოება დომენური სახელების glovoapp.ge; glovo.ge შესახებ

გადაწყვეტილება - glovoapp.ge; glovo.ge

საქმე #DGE2018-0002

ადმინისტრაციული წარმოება დომენური სახელის carrefour.com.ge შესახებ

გადაწყვეტილება - carrefour.com.ge