განაცხადის ფორმა

იურიდიული პირის მონაცემები

საკონტაქტო პირის მონაცემები

აღნიშნული პირი წარმოადგენს რეგისტრატორის მთავარ საკონტაქტო პირს ადმინისტრატორთან უერთიერთობაში

დოკუმენტის ატვირთვა

გთხოვთ განაცხადს თან დაურთოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები

1. სარეგისტრაციო განაცხადის ერთჯერადი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 2. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; 3. რეგისტრატორსა და რეგისტრანტს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმა.

აირჩიეთ ფაილი!

{{app.message}}