ხ.დ.კ.

რა შემთხვევაშია შეუძლებელი დომენის გადაცემა?

ადმინისტრატორი უფლებამოსილია უარი უთხრას რეგისტრატორს, ასევე, რეგისტრატორი უფლებამოსილია უარი უთხრას რეგისტრანტს დომენური სახელის გადაცემაზე, ასეთ დომენურ სახელთან დაკავშირებით სასამართლოში ან დავის ალტერნატიულ განმხილველ ორგანოში, მათ შორის, WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრში მიმდინარე დავის დასრულებამდე.

1 2 3